Miami M – Landmark of Miami | Florida USA

Competition Entry